The Executive Council of 2014

President: Selvakumaraswamy Sabanayakan (The Hindu)
General Secretary: Sekhar Sengupta (Dainik Statesman)
Vice-Presidents: Prabir Ghosal (E TV) & Tarak Nath Roy (Purbakshan)
Secretary: Shyamal Mukherjee (Dainik Prayag)
Treasurer: Tapas Ghosh (The Telegraph)
Assistant Secretaries: Tapesh Kumar Basu (Halfil) & Kamalesh Pandey (Sanmarg)

MEMBERS:

Sikha Deb (Bikelar Pratidin), Purnendu Chakraborti (Dainik Statesman), Kushal Dasgupta (UNI), Chandra Mitra Shee (Dainik Statesman), Shyamal Kumar Naskar (Lokmanas), Kazi Fazle Elahi (CTVN), Joy Prakash Das (Ekdin), Madhusudan Hazra Choudhury (Sochchar), Sambhu Karmakar (Samayer Bhir), K.D. Parth (Rajasthan Patrika), Mohammad Wajid (Aabshaar), Aditya Narayan Chaudhuri (Khabar Aaj Kaal Parshu), Mrinal Kumar Biswas (The Echo of India).