The Executive Council of the IJA elected on 22nd March 2015

President: S. Sabanayakan (The Hindu)
General Secretary: Sekhar Sengupta (Dainik Statesman)
Vice-Presidents: Prabir Ghosal (ETV) & Tarak Nath Roy (Purbakshan)
Secretary: Shyamal Mukherjee (Dainik Prayag)
Treasurer: Tapas Ghosh (The Telegraph)
Assistant Secretaries: Kamalesh Pandey (Sanmarg) & Mustaque Khan (Prabhat Khabar)

Members:
Mhihr Ganguly (Freelance), Mrinal Kumar Biswas (The Echo of India), Barun Ghosh (The Telegraph), Debasish Chattopadhyay (The Telegraph), Joy Prakash Das (Ekdin), Madhusudan Hazra Choudhury (Sochchar), Sambhu Karmakar (Samayer Bhir), Kushal Dasgupta (UNI), Chandra Mitra Shee (Dainik Statesman), Debasish Das (Dainik Statesman), Shyamal Kumar Naskar (Lokmanas), Arijit Dutta (AIR), Tapesh Basu (Halfil), Aditya Narayan Choudhury (Khabar Aaj Kaal Parshu), Mohammad Wajid (Aabshar), Kazi Fazle Elahi (CTVN), Sikha Deb (Bikeler Pratidin), Jayanta Das (Seema Rekha), Aminur Rahman (Sambad) & Saikat Roy (The Times of India).