Contact numbers of EC members – 2016

Sekhar Sengupta 9836664211
Anindya Sengupta 9830278273
Mihir Ganguly 9432208532
Mrinal K. Biswas 8335839009
Tarakeswar Mishra 9831918555
Shyamal Mukherjee 9433740850
Tapas Ghosh 9433229701
Barun Ghosh 9830511450
Arijit Dutta 9830199365
Debashis Das 9434180373
Tarak Nath Roy 9434225244
Joy Prakash Das 7602565146
Aminur Rahaman 9832268043
Sambhu Lal Karmakar 9434238495
Chandra Mitra Shee 9433069001
Kamlesh Pandey 9831550640
Tapesh Kr. Basu 9051146204
Aditya Narayan Choudhury 8101408732
Kazi Fazle Elahi 9831160992
Shymal Kumar Naskar 9748921148
Sikha Deb 9903842641
Jayanta Das 9851510746
Rajib Chakraborty 9339434371
S. Sabanayakan 9830152292
Supriyo Bandopadhyay 9831254542
Pallab Kumar Chatterjee 9830929753
Debasish Choudhury 9434243373
Mohammad Wajid 9239127294